แพคเกจทัวร์

คัดกรอง

รายการทัวร์ทั้งหมด

รายการทัวร์ทั้งหมด

ทัวร์ล่องเรือสำราญ
ทัวร์ล่องเรือสำราญ
จาก 1 จาก 1 [ 1 รายการ ]
ทัวร์เรือสำราญ : SUPERB GENTINGDREAM CRUISE 3 วัน 2 คืน สายการบินไลอ้อนแอร์ (CTSH10SL)

⧫ รวมตั๋วเครื่องบินไป/กลับแล้ว น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. (ไม่รวมอาหาร) ⧫ รถโค้ชรับ/ส่งสนามบิน –ท่าเรือ – CITY TOUR SINGAPORE ⧫ มีไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ดูแลอำนวยความสะดวก ⧫ รวมประกันภัยการเดินทาง  **...

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 63 : 04-06
เม.ย. 63 :   08-10 , 22-24 
พ.ค. 63 :   20-22 
มิ.ย. 63 :   17-19
ก.ค. 63 :  08-10
ส.ค. 63 :  19-21
ก.ย. 63 :  23-25
ต.ค. 63 :  14-16 , 21-23 
พ.ย. 63 :  04-06

 รหัสแพคเกจทัวร์ :  CTSH10SL

ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
หน้าที่ จาก 1 จาก 1 [ 1 รายการ ]