แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
GSICN44XJ191201 1 - 06 ธ.ค. 2562 18,999 18,999 18,999 18,999 6,500
GSICN44XJ191202 2 - 07 ธ.ค. 2562 18,999 18,999 18,999 18,999 6,500
GSICN44XJ191205 5 - 10 ธ.ค. 2562 21,999 21,999 21,999 21,999 6,500
GSICN44XJ191207 7 - 12 ธ.ค. 2562 18,999 18,999 18,999 18,999 6,500
GSICN44XJ191208 8 - 13 ธ.ค. 2562 18,999 18,999 18,999 18,999 6,500
GSICN44XJ191209 9 - 14 ธ.ค. 2562 18,999 18,999 18,999 18,999 6,500
GSICN44XJ191211 11 - 16 ธ.ค. 2562 18,999 18,999 18,999 18,999 6,500
GSICN44XJ191213 13 - 18 ธ.ค. 2562 18,999 18,999 18,999 18,999 6,500
GSICN44XJ191214 14 - 19 ธ.ค. 2562 18,999 18,999 18,999 18,999 6,500
GSICN44XJ191215 15 - 20 ธ.ค. 2562 17,999 17,999 17,999 17,999 6,500
GSICN44XJ191216 16 - 21 ธ.ค. 2562 18,999 18,999 18,999 18,999 6,500
GSICN44XJ191217 17 - 21 ธ.ค. 2562 18,999 18,999 18,999 18,999 6,500
GSICN44XJ191218 18 - 23 ธ.ค. 2562 18,999 18,999 18,999 18,999 6,500
GSICN44XJ191221 21 - 26 ธ.ค. 2562 23,999 23,999 23,999 23,999 7,000
GSICN44XJ191224 24 - 29 ธ.ค. 2562 24,999 24,999 24,999 24,999 7,000
GSICN44XJ191225 25 - 30 ธ.ค. 2562 26,999 26,999 26,999 26,999 7,000
GSICN44XJ191226 26 - 31 ธ.ค. 2562 26,999 26,999 26,999 26,999 7,000
GSICN44XJ191227 27 ธ.ค. 2562 - 01 ม.ค. 2563 28,999 28,999 28,999 28,999 7,000
GSICN44XJ191228 28 ธ.ค. 2562 - 02 ม.ค. 2563 28,999 28,999 28,999 28,999 7,000
GSICN44XJ191229 29 ธ.ค. 2562 - 03 ม.ค. 2563 27,999 27,999 27,999 27,999 7,000
GSICN44XJ191230 30 ธ.ค. 2562 - 04 ม.ค. 2563 26,999 26,999 26,999 26,999 7,000