แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
BT-CAI01MS191026 26 - 31 ต.ค. 2562 48,900 48,900 48,900 45,900 12,000
BT-CAI01MS191114 14 - 19 พ.ย. 2562 48,900 48,900 48,900 45,900 12,000
BT-CAI01MS191212 12 - 17 ธ.ค. 2562 48,900 48,900 48,900 45,900 12,000
BT-CAI01MS200109 9 - 14 ม.ค. 2563 48,900 48,900 48,900 45,900 12,000
BT-CAI01MS200123 23 - 28 ม.ค. 2563 48,900 4,890 48,900 45,900 12,000