แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
GSICN43TG191012 12 - 16 ต.ค. 2562 33,999 33,999 33,999 33,999 6,500
GSICN43TG191020 20 - 24 ต.ค. 2562 34,999 34,999 34,999 34,999 6,500
GSICN43TG191030 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 2562 33,999 33,999 33,999 33,999 6,500