แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
ZICN35191106 6 - 10 พ.ย. 2562 15,999 15,999 15,999 15,999 5,000
ZICN35191107 7 - 11 พ.ย. 2562 15,999 15,999 15,999 15,999 500
ZICN35191108 8 - 12 พ.ย. 2562 13,999 13,999 13,999 13,999 5,000
ZICN35191113 13 - 17 พ.ย. 2562 15,999 15,999 15,999 15,999 5,000
ZICN35191114 14 - 18 พ.ย. 2562 15,999 15,999 15,999 15,999 5,000
ZICN35191115 15 - 19 พ.ย. 2562 15,999 15,999 15,999 15,999 5,000
ZICN35191120 20 - 24 พ.ย. 2562 15,999 15,999 15,999 15,999 5,000
ZICN35191121 21 - 25 พ.ย. 2562 15,999 15,999 15,999 15,999 5,000
ZICN35191122 22 - 26 พ.ย. 2562 15,999 15,999 15,999 15,999 5,000
ZICN35191127 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 2562 15,999 15,999 15,999 15,999 5,000
ZICN35191128 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2562 15,999 15,999 15,999 15,999 5,000
ZICN35191129 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 2562 15,999 15,999 15,999 15,999 5,000