แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
ZICN34191017 17 - 21 ต.ค. 2562 22,999 22,999 22,999 22,999 5,000
ZICN34191019 19 - 23 ต.ค. 2562 23,999 23,999 23,999 23,999 5,000
ZICN34191023 23 - 27 ต.ค. 2562 23,999 23,999 23,999 23,999 5,000
ZICN34191025 25 - 29 ต.ค. 2562 22,999 22,999 22,999 22,999 5,000
ZICN34191031 31 ต.ค. - 04 พ.ย. 2562 22,999 22,999 22,999 22,999 5,000
ZICN34191106 6 - 10 พ.ย. 2562 20,999 20,999 20,999 20,999 5,000
ZICN34191108 8 - 12 พ.ย. 2562 20,999 20,999 20,999 20,999 5,000
ZICN34191114 14 - 18 พ.ย. 2562 19,999 19,999 19,999 19,999 5,000
ZICN34191122 22 - 26 พ.ย. 2562 20,999 20,999 20,999 20,999 5,000