แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
ZCAI01191001 1 - 06 ต.ค. 2562 31,999 31,999 31,999 31,999 4,500
ZCAI01191008 8 - 13 ต.ค. 2562 31,999 31,999 31,999 31,999 4,500
ZCAI01191010 10 - 15 ต.ค. 2562 34,999 34,999 34,999 34,999 6,500
ZCAI01191012 12 - 17 ต.ค. 2562 34,999 34,999 34,999 34,999 6,500
ZCAI01191022 22 - 27 ต.ค. 2562 34,999 34,999 34,999 34,999 6,500
ZCAI01191109 9 - 14 พ.ย. 2562 29,999 29,999 29,999 29,999 4,500
ZCAI01191115 15 - 20 พ.ย. 2562 29,999 29,999 29,999 29,999 4,500
ZCAI01191122 22 - 27 พ.ย. 2562 29,999 29,999 29,999 29,999 4,500
ZCAI01191203 3 - 08 ธ.ค. 2562 33,999 33,999 33,999 33,999 5,500
ZCAI01200128 28 ม.ค. - 02 ก.พ. 2563 29,999 29,999 29,999 29,999 4,500
ZCAI01200205 5 - 10 ก.พ. 2563 33,999 33,999 33,999 33,999 5,500
ZCAI01200215 15 - 20 ก.พ. 2563 30,999 30,999 30,999 30,999 4,500
ZCAI01200225 25 ก.พ. - 01 มี.ค. 2563 30,999 30,999 30,999 30,999 4,500
ZCAI01200303 3 - 08 มี.ค. 2563 30,999 30,999 30,999 30,999 4,500
ZCAI01200310 10 - 15 มี.ค. 2563 30,999 30,999 30,999 30,999 4,500
ZCAI01200317 17 - 22 มี.ค. 2563 31,999 31,999 31,999 31,999 4,500