แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
ZICN31190827 27 ส.ค. - 01 ก.ย. 2562 11,999 11,999 11,999 11,999 5,000
ZICN31190828 28 ส.ค. - 02 ก.ย. 2562 11,999 11,999 11,999 11,999 5,000
ZICN31190829 29 ส.ค. - 03 ก.ย. 2562 11,999 11,999 11,999 11,999 5,000
ZICN31190830 30 ส.ค. - 04 ก.ย. 2562 11,999 11,999 11,999 11,999 5,000
ZICN31190831 31 ส.ค. - 05 ก.ย. 2562 11,999 11,999 11,999 11,999 5,000
ZICN31190903 3 - 08 ก.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 12,999 5,000
ZICN31190904 4 - 09 ก.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 12,999 5,000
ZICN31190906 6 - 11 ก.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 12,999 5,000
ZICN31190907 7 - 12 ก.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 12,999 5,000
ZICN31190910 10 - 15 ก.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 12,999 5,000
ZICN31190911 11 - 16 ก.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 12,999 5,000
ZICN31190912 12 - 17 ก.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 12,999 5,000
ZICN31190913 13 - 18 ก.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 12,999 5,000
ZICN31190917 17 ก.ย. - 22 ต.ค. 2562 12,999 12,999 12,999 12,999 5,000
ZICN31190918 18 - 23 ก.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 12,999 5,000
ZICN31190919 19 - 24 ก.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 12,999 5,000
ZICN31190920 20 - 25 ก.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 12,999 5,000
ZICN31190921 21 - 26 ก.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 12,999 5,000
ZICN31190924 24 - 29 ก.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 12,999 5,000
ZICN31190925 25 - 30 ก.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 12,999 5,000
ZICN31190926 26 ก.ย. - 01 ต.ค. 2562 12,999 12,999 12,999 12,999 5,000
ZICN31190927 27 ก.ย. - 02 ต.ค. 2562 12,999 12,999 12,999 12,999 5,000
ZICN31190928 28 ก.ย. - 03 ต.ค. 2562 12,999 12,999 12,999 12,999 5,000