แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
AZICN30190828 28 ส.ค. - 01 ก.ย. 2562 11,999 11,999 11,999 11,999 5,000
AZICN30190830 30 ส.ค. - 03 ก.ย. 2562 11,999 11,999 11,999 11,999 5,000
AZICN30190904 4 - 08 ก.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 12,999 5,000
AZICN30190906 6 - 11 ก.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 12,999 5,000
AZICN30190911 11 - 15 ก.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 12,999 5,000
AZICN30190913 13 - 17 ก.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 12,999 5,000
AZICN30190918 18 - 22 ก.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 12,999 5,000
AZICN30190920 20 - 24 ก.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 12,999 5,000
AZICN30190925 25 - 29 ก.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 12,999 5,000
AZICN30190927 27 ก.ย. - 01 ส.ค. 2562 12,999 12,999 12,999 12,999 5,000