แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
FT-CAIGF01V190913 13 - 19 ก.ย. 2562 44,990 44,990 44,990 44,990 8,900
FT-CAIGF01V190927 27 ก.ย. - 03 ต.ค. 2562 45,990 45,990 45,990 45,990 8,900
FT-CAIGF01V191025 25 - 31 ต.ค. 2562 45,990 45,990 45,990 45,990 8,900
FT-CAIGF01V191115 15 - 21 พ.ย. 2562 41,990 41,990 41,990 41,990 8,900