แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
GQ2ICN-XJ003190904 4 - 08 ก.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 12,999 4,900
GQ2ICN-XJ003190918 18 - 22 ก.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 12,999 4,900
GQ2ICN-XJ003190925 25 - 29 ก.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 12,999 4,900