แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
ZICN28191001 1 - 05 ต.ค. 2562 15,999 15,999 15,999 15,999 5,000
ZICN28191002 2 - 06 ต.ค. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 5,000
ZICN28191003 3 - 07 ต.ค. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 5,000
ZICN28191004 4 - 08 ต.ค. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 5,000
ZICN28191005 5 - 09 ต.ค. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 5,000
ZICN28191006 6 - 10 ต.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 14,999 5,000
ZICN28191007 7 - 11 ต.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 14,999 5,000
ZICN28191008 8 - 12 ต.ค. 2562 15,999 15,999 15,999 15,999 5,000
ZICN28191009 9 - 13 ต.ค. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 5,000
ZICN28191010 10 - 14 ต.ค. 2562 17,999 17,999 17,999 17,999 5,000
ZICN28191011 11 - 15 ต.ค. 2562 17,999 17,999 17,999 17,999 5,000
ZICN28191012 12 - 16 ต.ค. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 5,000
ZICN28191013 13 - 17 ต.ค. 2562 169,991 6,999 16,999 16,999 5,000
ZICN28191015 15 - 19 ต.ค. 2562 15,999 15,999 15,999 15,999 5,000
ZICN28191016 16 - 20 ต.ค. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 5,000
ZICN28191017 17 - 21 ต.ค. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 5,000
ZICN28191018 18 - 22 ต.ค. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 5,000
ZICN28191019 19 - 23 ต.ค. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 5,000
ZICN28191020 20 - 24 ต.ค. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 5,000
ZICN28191021 21 - 25 ต.ค. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 5,000
ZICN28191022 22 - 26 ต.ค. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 5,000
ZICN28191023 23 - 27 ต.ค. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 5,000
ZICN28191025 25 - 29 ต.ค. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 5,000