แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
FT-ICNXJ01V190906 6 - 10 ก.ย. 2562 11,990 11,990 11,990 11,990 5,900
FT-ICNXJ01V190911 11 - 15 ก.ย. 2562 14,990 14,990 14,990 14,990 5,900
FT-ICNXJ01V190913 13 - 17 ก.ย. 2562 14,990 14,990 14,990 14,990 5,900
FT-ICNXJ01V190918 18 - 22 ก.ย. 2562 14,990 14,990 14,990 14,990 5,900
FT-ICNXJ01V190920 20 - 24 ก.ย. 2562 14,990 14,990 14,990 14,990 5,900
FT-ICNXJ01V190927 27 ก.ย. - 01 ต.ค. 2562 14,990 14,990 14,990 14,990 5,900