แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
IKTW20191011 11 - 15 ต.ค. 2562 20,888 20,888 20,888 20,888 4,500
IKTW20191018 18 - 22 ต.ค. 2562 18,888 18,888 18,888 18,888 4,500
IKTW20191022 22 - 26 ต.ค. 2562 18,888 18,888 18,888 18,888 4,500
IKTW20191025 25 - 29 ต.ค. 2562 17,888 17,888 17,888 17,888 4,500