แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
GSICN37XJ190827 27 - 31 ส.ค. 2562 7,999 7,999 7,999 7,999 5,500
GSICN37XJ190828 28 ส.ค. - 01 ก.ย. 2562 7,999 7,999 7,999 7,999 5,500
GSICN37XJ190829 29 ส.ค. - 02 ก.ย. 2562 9,999 9,999 9,999 9,999 5,500
GSICN37XJ190830 30 ส.ค. - 03 ก.ย. 2562 9,999 9,999 9,999 9,999 5,500
GSICN37XJ190901 1 - 05 ก.ย. 2562 10,999 10,999 10,999 10,999 5,500
GSICN37XJ190902 2 - 06 ก.ย. 2562 10,999 10,999 10,999 10,999 5,500
GSICN37XJ190903 3 - 07 ก.ย. 2562 10,999 10,999 10,999 10,999 5,500
GSICN37XJ190904 4 - 08 ก.ย. 2562 10,999 10,999 10,999 10,999 5,500
GSICN37XJ190905 5 - 09 ก.ย. 2562 10,999 10,999 10,999 10,999 5,500
GSICN37XJ190906 6 - 10 ก.ย. 2562 10,999 10,999 10,999 10,999 5,500
GSICN37XJ190910 10 - 14 ก.ย. 2562 10,999 10,999 10,999 10,999 5,500
GSICN37XJ190911 11 - 15 ก.ย. 2562 10,999 10,999 10,999 10,999 5,500
GSICN37XJ190912 12 - 16 ก.ย. 2562 10,999 10,999 10,999 10,999 5,500
GSICN37XJ190913 13 - 17 ก.ย. 2562 10,999 10,999 10,999 10,999 5,500
GSICN37XJ190917 17 - 21 ก.ย. 2562 10,999 10,999 10,999 10,999 5,500
GSICN37XJ190918 18 - 22 ก.ย. 2562 10,999 10,999 10,999 10,999 5,500
GSICN37XJ190919 19 - 23 ก.ย. 2562 10,999 10,999 10,999 10,999 5,500
GSICN37XJ190921 21 - 25 ก.ย. 2562 10,999 10,999 10,999 10,999 5,500
GSICN37XJ190922 22 - 26 ก.ย. 2562 10,999 10,999 10,999 10,999 5,500
GSICN37XJ190923 23 - 27 ก.ย. 2562 10,999 10,999 10,999 10,999 5,500
GSICN37XJ190924 24 - 28 ก.ย. 2562 10,999 10,999 10,999 10,999 5,500
GSICN37XJ190925 25 - 29 ก.ย. 2562 10,999 10,999 10,999 10,999 5,500
GSICN37XJ190926 26 - 30 ก.ย. 2562 10,999 10,999 10,999 10,999 5,500