แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
AZICN14190209 9 - 13 ก.พ. 2562 14,999 14,999 14,999 14,999 5,000
AZICN14190210 10 - 14 ก.พ. 2562 14,999 14,999 14,999 14,999 5,000
AZICN14190211 11 - 15 ก.พ. 2562 14,999 14,999 14,999 14,999 5,000
AZICN14190213 13 - 17 ก.พ. 2562 14,999 14,999 14,999 14,999 5,000
AZICN14190214 14 - 18 ก.พ. 2562 14,999 14,999 14,999 14,999 5,000
AZICN14190220 20 - 24 ก.พ. 2562 14,999 14,999 14,999 14,999 5,000
AZICN14190221 21 - 25 ก.พ. 2562 14,999 14,999 14,999 14,999 5,000
AZICN14190222 22 - 26 ก.พ. 2562 14,999 14,999 14,999 14,999 5,000
AZICN14190223 23 - 27 ก.พ. 2562 14,999 14,999 14,999 14,999 5,000
AZICN14190224 24 - 28 ก.พ. 2562 14,999 14,999 14,999 14,999 5,000
AZICN14190225 25 ก.พ. - 01 มี.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 14,999 5,000
AZICN14190226 26 ก.พ. - 02 มี.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 14,999 5,000
AZICN14190228 28 ก.พ. - 04 มี.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 14,999 5,000