แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
AZICN14190114 14 - 18 ม.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 14,999 5,000
AZICN14190121 21 - 25 ม.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 14,999 5,000
AZICN14190122 22 - 26 ม.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 14,999 5,000
AZICN14190126 26 - 30 ม.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 14,999 5,000