แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
KRGE16XJ190105 5 - 10 ม.ค. 2562 17,900 17,900 17,900 17,900 6,000
KRGE16XJ190106 6 - 11 ม.ค. 2562 17,900 17,900 17,900 17,900 6,000
KRGE16XJ190108 8 - 13 ม.ค. 2562 17,900 17,900 17,900 17,900 6,000
KRGE16XJ190112 12 - 17 ม.ค. 2562 17,900 17,900 17,900 17,900 6,000
KRGE16XJ190114 14 - 19 ม.ค. 2562 17,900 17,900 17,900 17,900 6,000
KRGE16XJ190119 19 - 24 ม.ค. 2562 17,900 17,900 17,900 17,900 6,000
KRGE16XJ190120 20 - 25 ม.ค. 2562 17,900 17,900 17,900 17,900 6,000
KRGE16XJ190121 21 - 26 ม.ค. 2562 16,900 16,900 16,900 16,900 6,000