แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
KRGE06XJ190109 9 - 14 ม.ค. 2562 16,900 16,900 16,900 16,900 5,500
KRGE06XJ190116 16 - 21 ม.ค. 2562 16,900 16,900 16,900 16,900 5,500
KRGE06XJ190123 23 - 28 ม.ค. 2562 16,900 16,900 16,900 16,900 5,500
KRGE06XJ190130 30 ม.ค. - 04 ก.พ. 2562 16,900 16,900 16,900 16,900 5,500
KRGE06XJ190131 31 ม.ค. - 05 ก.พ. 2562 16,900 16,900 16,900 16,900 5,500