แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
3X-ICNKXJ03190110 10 - 15 ม.ค. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 5,000
3X-ICNKXJ03190115 15 - 20 ม.ค. 2562 18,999 18,999 18,999 18,999 5,000
3X-ICNKXJ03190117 17 - 22 ม.ค. 2562 18,999 18,999 18,999 18,999 5,000
3X-ICNKXJ03190122 22 - 27 ม.ค. 2562 18,999 18,999 18,999 18,999 5,000
3X-ICNKXJ03190124 24 - 29 ม.ค. 2562 18,999 18,999 18,999 18,999 5,000