แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
BT-TUK001TK181130 30 พ.ย. - 08 ธ.ค. 2561 33,900 33,900 33,900 32,900 6,000
BT-TUK001TK181208 8 - 16 ธ.ค. 2561 34,900 34,900 34,900 33,900 6,000
BT-TUK001TK181214 14 - 22 ธ.ค. 2561 33,900 33,900 33,900 32,900 6,000