แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
AZICN02190105 5 - 09 ม.ค. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 5,000
AZICN02190106 6 - 10 ม.ค. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 5,000
AZICN02190107 7 - 11 ม.ค. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 5,000
AZICN02190108 8 - 12 ม.ค. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 5,000
AZICN02190109 9 - 13 ม.ค. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 5,000
AZICN02190112 12 - 16 ม.ค. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 5,000
AZICN02190113 13 - 17 ม.ค. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 5,000
AZICN02190114 14 - 18 ม.ค. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 5,000
AZICN02190117 17 - 21 ม.ค. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 5,000
AZICN02190118 18 - 22 ม.ค. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 5,000
AZICN02190119 19 - 23 ม.ค. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 5,000
AZICN02190120 20 - 24 ม.ค. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 5,000
AZICN02190121 21 - 25 ม.ค. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 5,000
AZICN02190123 23 - 27 ม.ค. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 5,000
AZICN02190124 24 - 28 ม.ค. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 5,000
AZICN02190125 25 - 29 ม.ค. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 5,000
AZICN02190126 26 - 30 ม.ค. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 5,000
AZICN02190127 27 - 31 ม.ค. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 5,000
AZICN02190130 30 ม.ค. - 03 ก.พ. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 5,000