แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
GSICN19XJ190128 28 ม.ค. - 01 ก.พ. 2562 16,900 16,900 16,900 16,900 6,000
GSICN19XJ190129 29 ม.ค. - 02 ก.พ. 2562 16,900 16,900 16,900 16,900 6,000
GSICN19XJ190130 30 ม.ค. - 03 ก.พ. 2562 17,900 17,900 17,900 17,900 6,000