แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
GT-RGNDD07171206 6 - 06 ธ.ค. 2560 4,994 4,994 4,994 4,994 1
GT-RGNDD07171207 7 - 07 ธ.ค. 2560 4,994 4,994 4,994 4,994 1
GT-RGNDD07171212 12 - 12 ธ.ค. 2560 4,994 4,994 4,994 4,994 1
GT-RGNDD07171213 13 - 13 ธ.ค. 2560 4,994 4,994 4,994 4,994 1
GT-RGNDD07171214 14 - 14 ธ.ค. 2560 4,994 4,994 4,994 4,994 1
GT-RGNDD07171218 18 - 18 ธ.ค. 2560 4,994 4,994 4,994 4,994 1
GT-RGNDD07171219 19 - 19 ธ.ค. 2560 4,994 4,994 4,994 4,994 1
GT-RGNDD07171220 20 - 20 ธ.ค. 2560 4,994 4,994 4,994 4,994 1
GT-RGNDD07171221 21 - 21 ธ.ค. 2560 4,994 4,994 4,994 4,994 1
GT-RGNDD07171226 26 - 26 ธ.ค. 2560 4,994 4,994 4,994 4,994 1
GT-RGNDD07171227 27 - 27 ธ.ค. 2560 4,994 4,994 4,994 4,994 1