แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
NRT19170914 14 - 18 ก.ย. 2560 19,900 19,900 19,900 19,900 8,000
NRT19170921 21 - 25 ก.ย. 2560 24,900 24,900 24,900 24,900 8,000
NRT19170926 26 - 30 ก.ย. 2560 24,900 24,900 24,900 24,900 8,000
NRT19170928 28 ก.ย. - 02 ต.ค. 2560 24,900 24,900 24,900 24,900 8,000