แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
VN06DD170915 15 - 18 ก.ย. 2560 12,900 12,900 12,500 11,900 3,500
VN06DD170922 22 - 25 ก.ย. 2560 12,900 12,900 12,900 11,900 3,500
VN06DD170924 24 - 27 ก.ย. 2560 11,900 11,900 11,900 10,900 3,500
VN06DD170929 29 ก.ย. - 02 ต.ค. 2560 12,900 12,900 12,900 11,900 3,500
VN06DD171001 1 - 04 ต.ค. 2560 11,900 11,900 11,900 10,900 3,500
VN06DD171006 6 - 09 ต.ค. 2560 12,900 12,900 12,900 11,900 3,500
VN06DD171013 13 - 16 ต.ค. 2560 12,900 12,900 12,900 11,900 3,500
VN06DD171020 20 - 23 ต.ค. 2560 13,900 13,900 13,900 12,900 3,500